Anunt de participare la procedura de selectie licență sau pachet de licențe de modelare și simulare microrețele inteligente

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul domeniului  de finanţare

„Inovare Verde în Industria din România”

Proiect: “Smart Micro Grid Controller < Smart-µGC >”

 -Proiect cofinanţat prin Granturile Norvegiene-

Anunt de participare la procedura de selectie oferte pentru atribuirea Contractului de furnizare licență sau pachet de licențe de modelare și simulare microrețele inteligente pentru proiectul „Smart Micro Grid Controllerˮ- Optimizarea, modelarea și simularea unei microrețele pilot

Bucuresti, mai 2021

1. Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA cu  sediul  in  Romania,  Bucuresti, Sos Electronicii nr.  22 , sector 2, telefon +4021/ 2525577,fax +4021/ 2525496, anunta demararea proiectului “Smart Micro Grid Controller < Smart-µGC >”, proiect  co-finantat prin programului  de  finanţare  „Inovare  Verde  în  Industria  din România” conform  Contractului  de finanţare  nr. 2020/505837, încheiat  cu  Innovation  Norway  în  calitate  de  operator  al programului.

2. Obiectul contractului de furnizare îl constituie: livrarea licenței sau pachetului de licențe de modelare și simulare microrețelei inteligente, parte a proiectului „Smart Micro Grid Controllerˮ.

3. Procedura  aplicată: Procedura  selectie de oferte  aplicată  de  beneficiarii  privaţi  în  cadrul  proiectelor finanţate  prin mecanismele  financiare  SEE  şi  norvegian  pentru  atribuirea  contractelor de  furnizare, servicii sau lucrări.

4. Locaţia contractului: Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA cu  sediul  in  Romania,  Bucuresti, Sos Electronicii nr.  22 , sector 2.

5. Tipul contractului: contract de furnizare servicii.

6. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform clauzelor contractuale.

7. Valoarea estimată: 10.000 Euro fără TVA.

8. Criteriul  de  atribuire: Oferta  stabilita  ca  fiind  câstigătoare  va  fi  acea  oferta  care  îndeplinește cerințele din cadrul anuntului de participare, cerințele generale obligatorii și cerințele tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini și care are pretul cel mai scăzut.

9. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 18.06.2021, ora 12:00

10. Data şi ora deschiderii ofertelor: 18.06.2021, ora 13:00.

11. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire inclusiv adresa la care se transmit ofertele: documentatia de atribuire se va trimite prin e-mail pe baza intentiei de participare. Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa: sis@sis.ro.

Puteti obtine informatii suplimentarede la:

Numele persoanei de contact: Andreea GHINET;

Rol: Responsabil achizitii

E-mail: andreea.ghinet@sis.ro

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitati adresa:

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Data publicarii: 7 mai 2021